Airsoft Akce

Tento web je majetkem společnosti Macdom s.r.o.

Podmínky ochrany osobních údajů

společnosti Macdom s.r.o.

Macdom s.r.o

IČ: 07902212
DIČ: CZ07902212
se sídlem  Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, v odd. C vložka 309606

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o našich zákaznících uchováváme v souladu s platnými zákony České republiky, především s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Macdom s.r.o. a ochrana osobních údajů

Všichni návštěvníci webu i uživatelé služeb Macdom souhlasí s následujícími podmínkami týkajících se zásad ochrany osobních údajů.

 1. Všechny weby společnosti Macdom používají cookies, trackovací kódy a související technologie pro cílené reklamní účely, marketing, informování a zasílání obchodních nabídek, služeb a cílení reklamy na jiných stránkách na základě jejich online aktivity.
 2. Data zasílaná do služeb společnosti Macdom nejsou dále nijak využívána, nejsou zpřístupněna třetím stranám. Veškerá získaná data jsou přístupná pouze v administraci a slouží pouze pro vaše účely.
 3. Data i účet může být anonymizován, a to po odeslání žádosti o anonymizaci na e-mail contact@macdom.org.
 4. Společnost Macdom může přistupovat k vašemu účtu nebo k informacím souvisejícím s Vaším účtem za účelem poskytnutí podpory nebo údržby z bezpečnostních důvodů nebo pro jiné podnikatelské účely.
 5. Z důvodu záloh systému společnost Macdom ukládá data na záložní disky. Používáním našich služeb souhlasíte s jejich uchováváním na více místech.

Macdom s.r.o. správcem osobních údajů

 1. Macdom vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky Macdom.
 2. Proč zpracováváme osobní údaje? Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zpracovává Macdom zejména osobní údaje získané od Uživatele při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na našich stránkách.
 3. Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme? Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

Macdom s.r.o. zpracovatelem osobních údajů

 1. Macdom poskytuje Uživateli datový prostor pro účely uložení dat provozovaných v rámci systému Macdom, a to na serverech Macdom. Součástí dat Uživatele mohou být též osobní údaje jiných fyzických osob (subjektů údajů). Ve vztahu k těmto osobním údajům vystupuje Macdom jako zpracovatel osobních údajů. Správcem těchto osobních údajů je sám Uživatel. Ve smyslu čl. 28 GDPR uzavírají správce a zpracovatel Macdom Smlouvu o zpracování osobních údajů, která je k dispozici zde.
 2. Jaký je účel zpracování a jak nakládáme s daty? Macdom neprovádí s daty Uživatele včetně osobních údajů jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na serverech Macdom, žádným způsobem do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu se zákonem), pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak. Jediným účelem nakládání s těmito osobními údaji je jejich uchovávání a možnost zpřístupnění Uživateli

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Macdom nepředává osobní údaje žádným jiným správcům.

Zpracovateli osobních údajů jsou:

 1. Společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací.
 2. Společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administrace a vývoji softwarových programů, které Macdom využívá.
 3. Společnosti, příp. podnikající fyzické osoby, poskytující serverové služby, které jsou pověřeny ukládáním dat.
 4. Společnosti, poskytující platební služby.
 5. Společnosti poskytující služby v oblasti rozesílání e-mailových zpráv.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo:

 1. Na přístup k osobním údajům.
 2. Na opravu osobních údajů.
 3. Na výmaz osobních údajů.
 4. Na omezení zpracování.
 5. Vznést námitku proti zpracování.
 6. Na přenositelnost údajů.
 7. Podat stížnost u dozorového úřadu.
 8. Na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování.
 9. Být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů.
 10. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR) .

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu: contact@macdom.org.

Tyto podmínky ochrany osobních údajů vstupují v platnost dne 8.3.2019.